Formålsparagrafen

Les formålsparagrafen. Pek på de uthevede ordene for å få forklaringer. Når du har satt deg inn i innholdet. Kan du gå videre til oppgavene for å sjekke hva du har lært.

Formålsparagrafen

Opplæringen i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og fremtiden og gi elevene og lærlingene historisk innsiktEvnen til å forstå og vurdere hendelser, tradisjoner, og utviklinger fra fortiden. og kulturell innsiktForståelsen av ulike kulturelle uttrykk, verdier og normer. og forankring.

Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arvVerdier og prinsipper formet av kristendommen og humanistiske ideer som vektlegger menneskets verdighet og frihet. og tradisjon, slik som menneskeverdAlle menneskers iboende verdi og rett til respekt, og å bli behandlet rettferdig. og naturen, på åndsfrihetRetten og evnen til å tenke, tro, og uttrykke seg fritt., nestekjærlighetViljen til å hjelpe og vise omsorg for andre mennesker., tilgivelseEvnen til å overkomme harme eller sinne mot noen, uavhengig av om de har erkjent sin feil., likeverdPrinsippet om at alle mennesker er grunnleggende like mye verdt. og solidaritetEn følelse av enhet og samhold som motiverer til støtte og hjelp., verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Opplæringa skal bidra til å utvide kunnskapen om og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringen skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning. Den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskaplig tenkemåte.

Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskapInformasjon, forståelse, og ferdigheter ervervet gjennom erfaring eller utdanning., ferdigheterSpesifikke evner og teknikker lært gjennom praksis og opplæring. og holdninger for å kunne mestre livene sineEvnen til å håndtere daglige utfordringer og oppnå personlige mål.. De skal få utfolde skapergledeGlede ved å skape, utforske, og uttrykke seg kreativt. og engasjementAktiv deltakelse og dedikasjon til en sak eller aktivitet. og utforskertrangNysgjerrighet og ønske om å søke ny kunnskap og opplevelser..

Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritiskAnalysering av fakta og ideer for å forme en begrunnet mening. og handle etiskÅ handle i tråd med moral og godhet, vurdere rett og galt i handlingene. og miljøbevisstBevissthet om miljøets tilstand og motivasjon for å bidra til bærekraftig utvikling.. De skal ha medansvar og rett til medvirkningMuligheten for å ha innflytelse eller delta i beslutningsprosesser..

Skolen og lærebedriften skal møte elevene og lærlingene med tillitTroen på påliteligheten, integriteten, og evnen hos en person eller organisasjon. og respektEn følelse av beundring eller anerkjennelse for noen eller noe., og gi dem utfordringer som fremmer dannelseUtviklingen av en persons etikk, kultur og selvbevissthet. og lærelyst. Alle former for diskrimineringUrettferdig eller fordomsfull behandling av individer basert på gruppetilhørighet. skal motarbeides.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler.